Deklaracja zgodnosci


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dziepółci zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.psp-dziepolc.gmina-radomsko.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny,
  • Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
  • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,
  • Materiały audiowizualne nie posiadają napisów,
Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anna Sobieraj , adres e-mail asobieraj@szkoly.gmina-radomsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 446833132. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:

Publicza Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dziepółci mieści się pod adresem Dziepółć 97 i składa się z dwóch budynków. Pierwszy budynek, w którym uczą się uczniowie klas I-VIII jest częściowo dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do szkoły można wejść po schodach lub wjechać podjazdem. Budynek posiada dwie kondygnacje: parter i I piętro. Na każdej kondygnacji znajduje się korytarz, który jest bezkolizyjny i nie posiada progów . Przy schodach wewnętrznych brak jest platform oraz pochylni. Budynek szkolny nie jest wyposażony w windę. Nie ma oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych. Na terenie budynku nie ma łazienki/toalety, która byłaby dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Drugi budynek, w którym mieści się oddział przedszkolny, ma dwa wejścia i jest częściowo dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do szkoły można wejść po schodach lub wjechać podjazdem. Budynek posiada jedną kondygnację. Część sal jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma korytarza bezkolizyjnego i łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Wjazd na parking od drogi głównej, brak oznakowania parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Podmiot nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2021 10:51:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie